دوره های GRE

 دوره های GRE در خانه زبان نوبخت به چهار شکل (خصوصی، دوره عمومی 40 جلسه ای، دوره فشرده 30 جلسه ای، و دوره فوق فشرده 20 جلسه ای) برای بخش وربال و دوره های 10 جلسه برای بخش کوانت برگزار می شود.

همچنین، دوره های   Boot Camp  برای افرادی که نیاز به تقویت مهارت خود به اندازه 5 تا 10 نمره می باشند ارائه می شود. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن موسسه تماس بگیرید: 33295636